A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W Z

A

Accessory cloud (Doprovodný oblak)

Oblak ktorého vývoj a trvácnosť závisí na druhom, väčšom oblačnom systéme (v tomto prípade Cb). Patrí medzi ne napríklad pileus, pannus, velum alebo i stenový oblak (wall cloud). V rámci medzinárodnej klasifikácie oblakov sa často označujú ako takzvané zvláštnosti oblakov.

Air mass thunderstorm (Búrka vo vnútri vzduchovej hmoty)

Ľudovo nazývaná búrka z tepla. Búrky v týchto prípadoch vznikajú vďaka výraznému d prehriatiu zemského povrchu, následne spodných vrstiev troposféry a nemajú súvis so žiadnym frontálnym systémom. Iniciácia búrky prebieha často na základe rozdielneho prehrievania priľahlých typov povrchov. Vznikajú v dobe okolo poludnia alebo skorého poobedia, večer a k noci zanikajú.

Anvil (Kovadlina, nákova)

Obyčajne plochá vrchná vrstva búrkového oblaku, ktorá má tvar kovadliny, nákovy. Je zložená z ľadových kryštálikov. Jej tvar a rozmer záleží na množstve vlhkosti, sile výstupných prúdov a rýchlosti a smere vetra v jej hladine. Tvorí sa, keď výstupný prúd dosiahne hladinu nulového vztlaku (Equillibria) a z tohto důvodu nemůže pokračovať smerom nahor a rozpína sa do strán.

Anvil crawler

Typ blesku, ktorý sa vyskytuje vo vnútri kovadliny búrkového oblaku a má často výzor ako by sa „plazil“popod ňu. Je často veľmi rozvetvený a má pomerne dlhé trvanie. Vyskytuje sa v zadných (stratiformných/kovadlinových) častiach aktívnych MCS alebo v neskorších štádiách samostatných búrok.

Anvil dome (Kovadlinový dóm)

Výraz sa používa pri opisovaní rozsiahleho výbežku oblaku do stratosféry (overshooting top) alebo nad hranicu equllibria. Je príznakom veľmi silného výstupného prúdu.

Anvil rollover

Označuje špeciálnu štruktúru kovadliny, ktorej okraj obsahuje kruhovité a polokruhovité výbežky na náveternej strane búrky. Tento tvar napovedá o mimoriadne rýchlom rozvoji kovadliny a o výraznom „prevracaní“ výstupného prúdu pri nabehnutí na hladinu nulového vztlaku. Je príznakom silných výstupných prúdov.

Anvil zits

Typ výbojov prebiehajúcich vnútri kovadliny respektíve na pomedzí kovadliny a veže výstupného prúdu s vysokou frekvenciou vo veľkých výškach. Sú to pomerne krátko trvajúce a málo rozsiahle blesky.

Arcus

Typ nízkej, horizontálnej oblačnej formácie vyznačujúcej čelo postupujúceho studeného vzduchu. Je príznakom húľavy a v slangu sa často označuje ako shelf cloud. Vytvára sa keď  sa v rámci rozhrania „gust front (viz nižšie)“ dostáva do výstupného prúdu aj časť ochladeného a vlhkého vzduchu, čím sa viditeľne zníži základňa búrkového oblaku v tejto časti.

B

Back building thunderstorm

Búrka, v ktorej vývoj nových buniek prebieha na náveternej strane (a to väčšinou na juh až juhozápad od búrky) takže búrka vyzerá ako keby stála na mieste alebo dokonca postupovala proti prevládajúcemu prúdeniu. Takáto konfigurácia často umožňuje prechod viacerých búrkových buniek nad jedným miestom (jav ktorý sa označuje ako „train effect“), čo může viesť k vysokým úhrnom zrážok a následným bleskovým povodniam.

Back sheared anvil

Kovadlina, ktorá sa napriek silným prevládajúcim vetrom na jej úrovni rozvíja i do náveternej strany, teda oproti vetru. Tento jav napovedá o sile výstupného prúdu a intenzite búrky. Má však determinujúci význam jedine vtedy, ak skutočne na úrovni kovadliny fúka veľmi silný vietor.

Backing winds

Jav, pri ktorom sa na danom mieste (pri zemskom povrchu) časom mení smer vetra v protismere hodinových ručičiek (napríklad stáča sa z juhu na juhovýchod). Je často spojený s lokálnym poklesom tlaku vyvolaným určitým faktorom (napr. divergencia prúdenia vo výške). Stáčanie vetra pri zemskom povrchu vedie k vyššej miere smerového strihu vetra a teda aj helicite relatívnej voči pohybu búrky (Storm Relative Helicity).

Ball ligtning (guľový blesk)

Guľový blesk.

Barber pole

Tvar veže búrkového oblaku, hlavne oblasti vzostupného prúdu pri ktorom je výrazná rotácia búrky. Práve výraznou rotáciou a výstupným prúdom jeho tvar pripomína často pelendrek alebo zatočenú palicu.

Baroclinic zone

Región alebo zóna, kde sa mení teplota v konštantom tlakovom poli. Takéto zóny sú dôležité pre tvorbu alebo rozpad tlakových systémov a vznik frontálnych systémov

Bear’s cage

Územie pod mezocyklónou, ktoré je zakryté zrážkami rotujúcimi okolo nej. Na radarovom obrázku je táto časť reprezentovaná ako „hook echo“. Tento jav je najmä spojený s HP supercelami. V prípade, ak sa pozorovateľ chce dostať na dohľad od potenciálneho tornáda, musí prekonať oblasť zrážok, ktoré mu zakrývajú výhľad a často sa dostať do relatívne nebezpečne blízkej pozície voči nemu.

Beavers tail

Plochá, horizontálna formácia oblakov, ktorá naznačuje vtok vzduchu do výstupného prúdu búrky. Má tvar „bobrieho chvosta“. Oblaky sa pohybujú vo formácii smerom k búrke a ležia paralelne orientované na „pseudo“ teplý front, teda väčšinou od východu na západ na periférii oblasti predného zostupného prúdu (Forward Flank Downdraft-u). Zmeny v tvare a rýchlosti pohybu oblakov v tejto formácii napovedajú o intenzite vtoku teplého vzduchu do búrky.

Big bolt lightning

Velký výboj blesku. Výraz nemá hlbší zmysel a používa sa na popis výrazného výboja medzi oblakom a zemou.

Bow echo

Tvar radarového odrazu podobajúci sa na napnutý luk. Takáto konfigurácia vzniká na lineárne orientovaných búrkových systémoch, keď veľmi silné prúdenie do tylovej časti búrky alebo rozsiahly downburst akceleruje jednu časť systému smerom dopredu. Po stranách sa často tvoria tzv. „bookend vortices“ alebo koncové víry, často v čase postupne prevažuje cyklonálny (severný) vír. V prednej časti bow-echa sa často vyskytujú veľmi silné nárazy vetra a aj tornáda až o sile F3.

Bubble high

Mezomeritková zóna vyššieho tlaku vzduchu indukovaná výrazne chladnejším, zostupným prúdom v búrke. Bubble high sa často prejavuje po prechode „gust-fronty“ ako prudko sa zvyšujúci tlak tzv. „húľavový nos“. Práve výrazný tlakový gradient medzi výšou a jej okolím je často jednou z príčin silných nárazov vetra v búrke.

BWER – Bounded weak echo region

Radarová signatúra s charakteristickou nízkou odrazivosťou zasahujúcou do výšok obklopenou z viack ako dvoch strán vyššou odrazivosťou. Región s nízkou odrazivosťou súvisí s výstupným prúdom, ktorý je tak rýchly, že sa v ňom nestíhajú tvoriť a rásť zrážkové častice v takej miere, že by sa odrazivosť vyrovnala s okolím. Na jednotlivých PPI scannoch dokonca může byť región nízkej odrazivosti úplne obklopený vyššou odrazivosťou, vytvárajúc tak vzhľad „donut-u, či šišky. Táto signatúra je charakteristická pre intenzívne búrky, hlavne supercely.

C

Calvus

Tvar Cb charakteristický tým, že ešte nedosiahol vláknitú štruktúru a ani nenadobúda tvar kovadliny.

Capillatus

Tvar Cb pri ktorom je zrejmá vláknitá štruktúra alebo tvar kovadliny.

Cap

Vrstva stabilne zvrstveného ovzdušia ( niekedy až vo forme inverzie), ktorá bráni rozvoju konvekcie. Nad alebo pod ňou sa pritom nachádza instabilné zvrstvenie. Tento jav je veľmi dôležitý pri tvorbe silných búrok, pretože zabráni aby sa instabilita vyčerpala hneď ráno ale aby sa naďalej rozvíjala. Vrstva Cap sa dá erodovať rôznymi spôsobmi – diabatickými procesmi, napríklad prehrievaním alebo zvlhčovaním prostredia, z ktorého sa započne výstup bubliny vzduchu alebo priamo výstupným prúdením.

CAPE (Convective available potential energy)

Miera instability ovzdušia reprezentovaná plochou medzi stavovou a adiabatickou krivkou na aerologickom diagrame pričom teplota vystupujúcej parcely musí byť vyššia než okolitého ovzdušia. Plocha je limitovaná hladinou voľnej konvekcie a hladinou equillibria (nulového vztlaku) a je priamo úmerná maximálnej energii, ktorá sa může v rámci vystujúcej bubliny vzduchu uvoľniť. Hodnoty CAPE bežne pri búrkových situáciách dosahujú rádovo stovky J/kg ,v rámci veľmi až extrémne labilných prostredí sa hodnoty pohybujú až v tisícoch J/kg. Nie je však určená žiadna hodnota, pri ktorej sú vznikajúce búrky intenzívne.

CAPPI (Constant Altitude Plan Position Indicator)

Podobne ako pri PPI, ide o znázornenie kruhového výrezu odrazivostí pre určitú eleváciu ale tentokrát nejde o úhlovú výšku lúča ale o skutočnú výšku nad hladinou moře. CAPPI je preto poskladaná (metodou nejbližšího měření nebo pomocí lineární interpolace) z odrazivostí detekovaných viacerými lúčmi, ktoré prechádzajú zobrazovanou výškou. Pre posudzovanie štruktúry búrok sa často používa CAPPI 2 km. Nevýhodou je, že CAPPI pre najnižšie výšky stráca v určitom dosahu účinnosť, pretože aj najnižší lúč túto výšku prekročí. V takomto prípade sa môže dať zobraziť tzv. Pseudo CAPPI, ktoré v „neviditelných“  oblastech volí vždy lúč, ktorý je najbližšie danej hladine (aj keď pri veľkých vzdialenostiach sa vlastne nachádza už nad ňou). V rámci CAPPI môžu vznikať rôzne artefakty, kvôli kombináciám viacerých lúčov a to hlavne v prípade pomalej skenovacej stratégie.

CC (cloud to cloud lightning)

Výboj blesku medzi dvoma oblakmi.

Cell (bunka)

Výraz zaužívaný pre základný stavebný prvok konvekcie – cirkuláciu vo forme jedného výstupného a zostupného prúdu. Typická búrka pozostáva z niekoľkých takých buniek.

Central European Weather Radar Network (CERAD)

Středoevropský radarový kompozit tvořený z radarů těchto zemí: D, A, CH, CZ, SK, SLO, CRO, PL. Tvorba kompozitu probíhá od roku 1995 v rakouské meteorologické skužbě ZAMG pomocí SW vyvinutém Technickou univerzitou v Grazu. V současné době je kompozit generován každých 15 minut s 2km horizontálním rozlišením a je distribuován pomocí GTS v kódu BUFR. Polská data jsou do kompozitu doplňována až v ČHMÚ.

CG (cloud to ground lightning)

Výboj blesku medzi oblakom a zemou.

CIN (Convective inhibition)

Miera energie, ktorú treba prekonať, aby sa parcela vystupujúceho vzduchu stala instabilnou, respektíve dosiahla hladinu voľnej konvekcie. Na aerologickom diagrame je taktiež ako CAPE reprezentovaná plochou, tentokrát medzi počiatom výstupu a hladinou voľnej konvekcie. Hodnoty CIN nad 100 J/kg je už náročné prekonať bez výrazného externého faktoru.

Cyclic supercell

Supercela ktorá za svoj životný cyklus vytvorí nie jednu ale viac mezocyklón a opakovane prechádza štádiami intenzifikácie a slabnutia. Cyklická supercela môže vyprodukovať za svoj život viac ako jedno tornádo. Mezocyklóna sa v určitej podobe správa ako frontálna cyklóna – „pseudo“ studený front týlového zostupného prúdu postupne „okluduje“ mezocuklónu až kým sa mezocyklóna nedostane mimo hlavného výstupného prúdu. Nová mezocyklóna následne vzniká o niečo ďalej, po smeru pohybu búrky.

Cyclic wallcloud (Dissipating and Redeveloping Wall Clouds)

Wall cloud, ktorý opakovane slabne a následne naberá intenzitu, respektíve rozsah alebo stav, pri ktorom supercela nahrádza zoslabnutý wall cloud za nový, čo môže súvisieť s priebehom cyklickej supercely.

Classic supercell

Klasická, „učebnicová“ verzia supercely, pri ktorej sú pomerne výrazné zrážky pozorované v prednom zostupnom prúde (Forward Flank Downdraft) a v neskorších štádiách aj v týlovom zostupnom prúde (Rear Flank Downdraft). V štádiu zrelosti má však búrka rozsiahlu, kruhovitú bezzrážkovú základňu, po prípade s wall cloud-om, ktorá je zvyčajne dobre viditeľná a nezakrývajú ju zrážky. V rámci radaru má často znak BWER (Bounded Weak Echo Region) a hook echo. Z troch archetypov superciel je kvôli dobrému balansu medzi výstupnými a zostupnými prúdmi a faktom, že týlový zostupný prúd sa síce vyvíja ale nie je príliš agresívny, vôbec najvýraznejším producentom tornád.

Clear slot

Región s relatívne jasnou alebo málo oblačnou oblohou naznačujúci zostupný prúd alebo vtok suchého vzduchu. Často sa pozoruje ako jasný región s vyššie položenými oblakmi na juhozápad od wall cloud-u, ktorý sa postupom času „zarezáva“ smerom do centra mezocyklóny. Vytvára sa pod vplyvom tylového zostupného prúdu.

Close strike ligtning

Úder blesku v blízkosti pozorovateľa.

Closed low

Výraz sa používa na popis tlakovej níže vo vyšších hladinách ( spravidla hladina 500 hPa). Netreba si ju však zamieňať s brázdou nízkeho tlaku vzduchu, ktorá je vo vyšších hladinách bežnejšia. Tieto útvary sú väčšinou oddelené od hlavného západného prúdenia a presúvajú sa pomaly. Takáto níž sa nazýva aj „cut off“ low, je častá hlavne pri okludovaných frontálnych systémoch.

Cold air funnel (alebo i Cold air tornado)

Tromba alebo tornádo vyskytujúce sa za režimu advekcie studenej vzduchovej hmoty alebo pri výskyte tlakovej níže v strednej troposfére vyplnenej veľmi chladným vzduchom. V našich podmienkach sa často vyskytujú v advekcii chladnejšej ale vlhkej vzduchovej hmoty od severozápadu/západu, v ktorej sa bežne vyskytujú prehánky alebo búrky

Cold front (studený front)

Rozhranie oddeľujúce teplý vzduch a studený pričom studený vytláča teplý nahor a nahrádza ho. Studený front je pre prudké procesy, ktoré na ňom prebiehajú častou koncentráciou búrkových javov.

Cold pool (Bazén studeného vzduchu)

Oblasť studeného vzduchu uzatvorená jednou alebo viacerými izotermami. Cold pool nachádzajúci sa vo vyšších hladinách destabilizuje atmosféru, kdežto ak leží pri zemi ovzdušie stabilizuje. Pri zemi sa tvorí často ako výsledok ochladeného vzduchu v rámci zostupného prúdu v búrkovom oblaku. Bazén studeného vzduchu pod búrkovým systémom je tiež často reprezentovaný tzv. „Bubble high“ alebo mezomerítkovou tlakovou výšou a dokáže pretrvať aj niekoľko hodín po rozpade búrok.

Collar cloud

Oblak v tvare kruhu alebo pásov, ktoré obopínajú vrchnú časť wall cloudu. Je pomerne vzácny.

Cold-U (Studené-U)

Na infračervenom družicovom snímku so zvýraznenými chladnými oblasťami, je to tvar kovadliny, kde jej najchladnejšia časť sa ponáša tvarom na písmeno U, niekedy dokonca obopína kruhovito celú centrálnu oblasť kovadliny a ponáša sa na „koblihu“. Na rozdiel od Studeného-V sa zrejme tvorí v podmienkach so slabším strihom vetra na úrovni kovadliny.

Comma cloud

Tvar oblačnej formácie na satelitných záberov, ktorá sa ponáša na čiaru. Často súvisí s frontálnymi systémami.

Comma echo

Radarový odraz, pri ktorom sú búrky orientované ako tenká čiara. Oficiálne bol tento termín Dr. Fujitom zavedený ako posledné štádium vo vývoji „bow echa“.

Condensation funnel

Oblak v tvare lievika, ktorý je vytvorený kondenzáciou vodných pár a je tvarovaný rotáciou vzduchu.

Convection

V meteorológii konvekcia znamená vertikálny transport tepla a vlhkosti, najmä vo výstupných a zostupných prúdoch v nestabilnej atmosfére.

Convective outlook

Predpoveď vydávaná len v USA. Týka sa vyznačovaním oblastí krajiny s pravdepodobným výskytom búrok a intenzívnych búrkových javov. Pri predpovedi intenzívnych búrkových javov sa používajú výrazy A) no severe thunderstorms ak nie sú predpokladané intenzívne búrky, B) slight risk ak je malé riziko, C) moderate risk pri strednom riziku a D) high risk pri vysokom riziku.

Convective temperature

Teplota, pri ktorej stúpajúca bublina vzduchu nebude musieť prekonať žiadnu zádržnú vrstvu, kým dosiahne hladinu voľnej konvekcie. T.j. hodnota CIN sa bude rovnať 0 J/kg

Convergence

V atmosfére konvergencia znamená, že do určitej oblati vteká viac vzduchu, než z nej vyteká (v poňatí horizontálnom), teda vzduch sa v danej oblasti hromadí, respektíve zbieha. Konvergencia pri zemskom povrchu teda núti nahromadený vzduch stúpať hore a preto sú miesta so zvýšenou konvergenciou (zbiehavosťou) častým terčom vývoja oblačnosti a v instabilnom ovzduší búrok. Konvergencia pri zemskom povrchu je nutne spojená s výskytom divergencie vo vyšších hladinách, často na úrovni hladiny jet-streamu. Pomerne častou oblasťou vzniku búrok sú lokálne čiary konvergencie.

Core punch

Výraz sa používa na pomenovanie akcie, pri ktorej vozidlo prenikne do jadra silných zrážok v búrke. Tento aspekt storm-chasingu nie je odporúčaný, pretože v jadre silných búrok môžu byť veľké krúpy a tesne pri jadre sa v supercele často nachádza samotná mezocyklóna i s tornádom. Neskúsený vodič sa tak môže dostať zoči-voči tornádu, ktoré kvôli zlej viditeľnosti v zrážkach nevidí.

Cumuliform anvil

Kovadlina búrky, ktorá pripomína kopovitý oblak (a nemá typickú uhladenú a vláknitú štrukturú). Takáto kovadlina  je príznakom veľmi silného výstupného prúdu, ktorý udržuje kompaktnú kovadlinu, napriek silnému prúdeniu vo vyšších hladinách.

CZRAD

Česká meteoradarová síť provozovaná Českým hydrometeorologickým ústavem ve spolupráci s Armádou ČR. Síť je tvořená dvěma dopplerovými radary na kótách Skalky u Protivanova a Brdy-Praha pracujícími v pásmu C (5 GHz). Pravidelná měření jsou na 12 elevacích do vzdálenosti 260 km jsou aktualizovaná každých 5 minut.

D

Debris cloud

Rotujúci oblak prachu a trosiek, pri alebo na zemskom povrchu, často sa nachádzajúci pod kondenzačným lievikom (condensation funnel) a obkolesujúci plochu styku tornáda so zemským povrchom.

Deep convection

Súhrnný názov pre Cumulonimbus alebo Cumulus congestus a všetky s nimi spojené javy. Používa sa aj výraz „deep moist convection“, čiže hlboká, vlhká konvekcia.

Derecho

(čítaj derečo) Rozľahlá a rýchlo sa pohybujúca veterná búrka spojená s konvekciou. Oblasť zásahu týmto javom môže byť stovky kilometrov dlhá a viac než sto kilometrov široká. Škody spôsobené takouto búrkou sú často mimoriadne, nárazy vetra v podstatnej časti búrky dosahujú intenzívnych hodnot, ojedinele sa vyskytujú škody F2-F3. Derecho je výraznej cirkulácie v rámci lineárneho konvektívneho systému často aj s výskytom samostatných downburstov (prepadov studeného vzduchu). Veľmi často je derecho spojené so systémami, ktoré na radare vykazujú odrazivosť vo forme „bow ech-a“ (viz vyššie)

Differential motion

Pohyb oblakov, pri ktorom sa jedna časť oblakov pohybuje v inom smere ako druhá časť oblakov. Obe časti sa pritom nachádzajú v rovnakej hladine. Takýto jav môže nastať pri rotácii alebo aj pri prechode gust frontu, kde sa prudko stáča vietor.

Directional shear

Situácia, pri ktorej s výškou vietor mení smer. Ak je zmena postupná a vietor sa stáča v smere hodinových ručičiek (napríklad pri zemi fúka juhovýchodný vietor, v 1 km južný a v 3 km juhozápadný vietor), môže byť directional shear  (smerový strih vetra) dobrým indikátorom vývoja mezocyklóny alebo aj tornáda. Smerový strih vetra reprezentuje často veličina SREH (Storm Relative Helicity – Helicita vzhľadom na pohyb búrok), viz nižšie.

Doppler radar (Dopplerov radar)

Radar ktorý mimo klasické měření radiolokační odrazivosti vie zmerať též radiálnu (lúčovitú) rychlost cílů, teda komponent pohybu rovnobežného s lúčom (teda od alebo k radaru). V rámci búrok sa často využíva na detekciu rotácie (mezocyklóny) v supercelách po prípade na detekciu konvergencie/divergencie v nižších/vyšších hladinách búrky.
Důležité využití měření dopplerovských rychlostí je též pro vymazávání pozemních odrazů.

 

Downburst (prepad studeného vzduchu)

Jav, pri ktorom sa výrazný zostupný prúd pri kontakte so zemou prudko rozširuje do strán smerom od centra a je doprevádzaný silnými nárazmi vetra, výnimočne až nad 50 m/s. Downburst môže spôsobiť škody podobné škodám spôsobeným silným tornádom. Downburst nemusí byť nevyhnutne viazaný na búrky, vo veľmi suchých prostrediach je viazaný aj na slabšie prehánky.

Downdraft

Zostupný prúd. Jav pri ktorom sa stĺpec vzduchu v kopovitom oblaku prepadá smerom k zemi, je väčšinou doprevádzaný zrážkami. Je často vyvolaný tiažou zrážkových častíc v oblaku, po prípade vťahovaním suchého vzduchu zo strán. Zosiluje ho hlavne vyparovanie/topenie zrážok, ktoré spotrebúva skupenské teplo.

Downstream

V smere pohybujúceho sa vzduchu, „po prúde“alebo na záveternej strane.

Dry line

Hranica alebo front oddeľujúci vlhký a suchý vzduch. V USA je dry line veľmi dôležitá, pretože sa stáva často oblasťou rozvoja búrok. Tu sa nachádza vlhký vzduch na východ od suchého vzduchu z vnútrozemia. Cez deň dry line postupuje na východ, v noci zasa ustupuje smerom na západ. Prechod dry line sa dá pozorovať náhlym poklesom vlhkosti, vyjasňovaním a stáčaním vetra z juhovýchodného na juhozápadný. Silné dry lines môže doprevádzať aj slabšia piesočná či prachová búrka. Existencia alebo význam takého systému pre Európu nebol dokázaný.

Dry line bulge

Výdutina v dry line v smere jej pohybu. Táto označuje miesto rýchlejšie postupujúceho suchého vzduchu. Pred a blízko touto výdutinou sa nachádza väčšia pravdepodobnosť silných búrok.

Dry line storm

Búrka, ktorá vznikla na dry line. Často sa používa ako synonymum pre LP supercelu.

Dry microburst (suchý microburst)

Microburst, ktorý nie je doprevádzaný zrážkami, najčastejšie sa vyskytuje za suchých podmienok v púštnych alebo polopúštnych oblastiach. Dry microburst môže v prašných oblastiach zdvihnúť enormné množstvo prachu a piesku do vzduchu, po prípade sa na čele takéhoto microburstu môže nachádzať aj piesočná búrka. Suchý microburst často vzniká za relatívne jasných podmienok- nevypadávajú zrážky, na oblohe je len zopár vysoko ležiacich kopovitých oblakov s virgou. Tvorí sa výrazným vypraovaním zrážok pod vysoko položenou základňou oblaku.

Dry punch

Rýchly prílev suchého vzduchu nad územie, často reprezentovaný ako dry line bulge. Vo vyšších hladinách může ísť o vpád stratosférického vzduchu do troposféry.

Dry slot

Prílev suchého vzduchu do južných a východných častí cyklóny, po prípade vo vyšších partiách, kde sa dostáva stratosférický vzduch do troposféry v blízkosti výrazného jet-streamu.

Dust devil

Malý atmosférický vír, nikdy nie spojený s búrkou, ktorý je viditeľný vďaka rotujúcemu oblaku prachu a piesku. Dust devil je u nás označovaný ako prachový či piesočný vír, po prípade „rarášek“ či čertík.

Dust plume

Oblak prachu vyzdvihnutý do vzduchu silným vetrom ale nikdy nie vírom. Je často spojený s javmi typu downburst.

Dust storm

Piesočná či prachová búrka. Dust storm môže pri suchých podmienkach doprevádzať búrku so silným vetrom.

Dust whirl

Všeobecný názov pre malý atmosférický vír, ktorého aktivitu doprevádza zvírený prach alebo piesok.

E

Echo Top

Je radarový produkt, ktorý zobrazuje výšku, resp. hornú hranicu určitej odrazivosti. Odrazivosť ktorá sa berie ako hraničná môže byť rôzne nastavená, v prípade siete CZRAD je to 4 dBZ. Echo top môže pomôcť pri nowcastingu búrok, hlavne v prípade, že sa meteorológ sústredí na vybratie výrazných buniek, ktorých výstupný prúd dosiahol najvyššiu výšku. Tento produkt však so sebou nesie mnoho obmedzení – môže výrazne nad aj podhodnocovať výšku búrok. Podhodnocovanie vzniká hlavne v prípade výskytu vertikálne mohutnej oblačnosti v blízkosti radaru, pretože žiadny z lúčov nedosahuje ešte potrebnej výšky. Tak isto v prípade, že je radar ďaleko od cieľa, šírka lúča je veľká a tak jeho odhad výšky echo-topu nemusí byť presný.

Elevated convection

Typ konvekcie, ktorá nemá základ pri zemskom povrchu, respektíve v meznej vrstve atmosféry ale vo vyššej vrstve. Často nastáva, ak sa pri zemi udržuje studený a stabilný vzduch a nad neho sa nasúva nestabilný. Konvekciu väčšinou iniciuje všeobecné výstupné prúdenie v synoptickom meradle. Dobrým príkladom môže byť studený front v noci alebo miesto severne od teplého frontu, keď pri zemi sa udržiava vrstva studeného vzduchu a nad ňou sa však stále nachádza teplejší a instabilný vzduch. Pri takýchto situáciách je nevhodné používať indexy stability, ktoré majú základ teplotu pri povrchu zeme – často sa takto totiž podhodnotí situácia. Z variácií CAPE sa pre takúto formu konvekciu používa tzv. „Most Unstable CAPE“, ktorá spočíta najinstabilnejšiu vrstvu v spodných 300 hPa. Takáto konvekcia má zníženú šancu na produkciu tornád alebo silných nárazov vetra ale stále môže produkovať intenzívne zrážky alebo krúpy. Opakom Elevated convection je tzv. Surface based convection, pri ktorom je konvekcia inciiovaná pri zemskom povrchu.

EHI – Energy helicity index

Index, ktorý berie do úvahy nielen instabilitu ale aj smerový strih vetra vyjadrený indexom SREH , je určený na predpoveď superciel alebo tornád. Je priamo úmerný hodnote CAPE a Storm Relative Helicity. Jeho rovnica je jednoduchá: EHI=(CAPE * SREH)/160000 Keďže kombinácia výraznej lability a zároveň stáčavého strihu vetra zvyšujú šancu na vznik rotácie v búrke, sú vyššie hodnoty EHI brané ako pravdepodobnosť vzniku supericel ale i tornád.Hodnoty nad 1 upozorňujú na možný vznik mezocyklón a tornád, kdežto hodnoty nad 5 sú spájané s tornádami F4 a F5 (violent tornadoes).

Enhanced V (Studené V)

Jav, pri ktorom sa na družicovom snímku v tepelnom infračervenom kanále vyskytuje kovadlina s oblasťou chladnejších teplôt v tvare V, ktoré smerujú po smere prúdenia preč od jadra búrky, zhruba po jej obvode. Tento jav je považovaný za príznak silného výstupného prúdu. Studené V sa na rozdiel od studeného U tvorí v prostrediach s výraznejším strihom vetra na úrovni kovadliny.

Equilibrium level (Hladina nulového vztlaku)

Na aerologickom diagrame úroveň nad LFC (level of free convection), kde sa teplota vystupujúcej vzduchovej hmoty vyrovná s  teplotou prostredia. Na tejto úrovni prestane výstupný prúd akcelerovať a postupne sa zastaví. Silné výstupné prúdy dokážu túto úroveň prekonať a zastavia sa až po nejakom čase- to vytvorí tzv. overshooting top. Vrch plochej kovadliny búrky sa zvyčajne nachádza v tesnej blízkosti tejto hladiny

EURAD (European Weather Radar Composite)

Evropský radarový kompozit tvořený v rámci projektu EUMETNET-OPERA od roku 2006 v experimentálním datovém centru v MetOffice každých 30 minut s 4 kilometrovým horizontálním rozlišením (duben 2010). Kompozit je tvořený v rámci mezinárodní výměny evropských radarových dat zemí a je tvořen cca 100 radary (nové radary jsou průběžně doplňovány). Od roku 2011 by měl být generován kvalitnější evropský radarový kompozit v současnosti připravovaném datovém centru EUMETNET-OPERA.

F

Flanking line

Čiara kumulov spojená s materskou búrkou smerom von od jej najaktiívnejšej časti do smeru, v ktorom sa búrka obnovuje. Čiara má vzhľad vzdušných schodov, pretože kumuly smerom k supercele naberajú na výške, takže najvyšší z nich je priamo s ňou spojený. Sú všeobecne orientované rovnobežne s pseudo-studeným frontom. Výrazné „flanking line“ sú často spojené s intenzívnymi búrkami a naznačujú, že búrka sa dokáže dobre obnovovať.

Feeder bands

Čiary alebo pásy nízkych oblakov, ktoré sa pohybujú smerom k výstupnému prúdu, väčšinou od východu alebo juhu, teda rovnako ako vtok vzduchu do búrky.

FFD – Forward flank dowdraft

Hlavný zostupný prúd v supercele, ktorý sa nachádza po smere prúdenia od výstupného prúdu. Väčšinou obsahuje prudké zrážky. Čelo tohto zostupného prúdu sa nazýva forward flank gust front. Vorticita generovaná na tomto „pseudo-fronte“ môže byť zodpovedná za zosilovanie mezocyklóny, keďže vtok vzduchu smeruje do búrky často popri tomto rozhraní.

Fujita scale

Škála, ktorá hodnotí rýchlosť vetra pomocou škôd vetrom spôsobených. Bola vyvinutá prof. Theodorom Fujitom a používa sa hlavne pri klasifikácii tornád.

V súčasnosti sa v rámci USA používa upravená tzv. „Enhanced Fujita Scale“, ktorá pracuje na základe viacerých posudzovacích faktorov, tzv. DOD, Degrees of Damage, čiže Stupeň poškodenia buď vegetácie alebo rôznych konštrukcií. Má oproti pôvodnej stupnici taktiež upravenú škálu km/h a to prevažne smerom do nižších rýchlostí.

Funnel cloud (Tromba)

Kondenzačný lievik, spojený s kopovitým oblakom a vyznačujúci sa rotáciou vzduchu. V žiadnom prípade však cirkulácia nedosahuje zemský povrch. V rámci našej terminológie by bola najvhodnejším výrazom tromba.

G

Ground clutter

Odrazy z radaru pochádzajúce od objektov pri zemi (napríklad od vrchov alebo budov) v blízkosti radaru.

Gunge

Element v atmosfére, ktorý redukuje viditeľnosť napríklad zákal alebo nízky stratus.

Gust front

Vedúci úsek nárazovitých vetrov pochádzajúcich zo zostupného prúdu v búrkovom oblaku, prípade rozhranie oddeľujúce bazén chladného vzduchu (cold pool) od okolitej vzduchovej hmoty. Vizuálne ho často doprevádza oblak zvaný arcus, poprípade shelf alebo roll cloud. V rámci „gust frontu“. Počas jeho prechodu často rapídne stúpne tlak, ochladí sa a prejaví sa výraznejší, nárazovitý vietor. Na čele gust frontu sa môže vytvárať vír horizontálnej osi, ktorý môže zosilniť nárazy vetra – húľava.

Gustnado

Malé, často krátko trvajúce tornádo, ktoré nie je spojené s mezocyklónou. Vyskytuje sa výhradne na gust fronte. Takéto víry bývajú síce pomerne slabé ale môžu spôsobiť škody. Viditeľné sú vďaka rotujúcemu oblaku prachu a iných čiastočiek. Ak sú pomerne silné, môže sa zdať, že sú spojené s roll alebo shelf cloudom.

H

Hail prob

Radarový produkt zameraný na odhad pravdepodobnosti výskytu krúp v oblaku na základe výšky prekročenia určitého izoecha nulovú izotermu. V rámci siete CZRAD sa využíva tzv. Waldvogelova metóda, která sleduje výšku horní hranice izoecha 45 dBz nad nulovou izotermou.

Hailstones (krúpy)

Termín neoznačuje jav krupobitie ale jednotlivé krúpy, ktoré z oblaku vypadnú.

Heatburst

Unikátny typ downburstu, pri ktorom je teplota vzduchu vo výtoku vzduchu väčšia než v okolitom prostredí, čo je nezvyčajné. Je tvorený veľmi silným zostupným prúdom, ktorý je sprvu chladnejší než okolitý vzduch a rýchlo padá k zemi no adiabatickým otepľovaním sa oteplí na teplotu okolitého prostredia a dokonca i vyššiu. Je logické, že v takomto prípade by mal stúpať smerom nahor ale kvôli veľkej rýchlosti pádu v ňom pokračuje a nakoniec dopadá na zemský povrch. V prejavoch sa podobá downburstu a spôsobuje často škody vetrom ale teplota v ňom je vysoká (v extrémnom prípade viac než 40 °C!) a vlhkosť veľmi malá. Tvorí sa zvyčajne pri situáciách, kedy sa pri zemi nachádza inverzná alebo veľmi stabilná vrstva vzduchu.

Heavy rainfall

Silný dážď.

Helicity

Vlastnosť týkajúca sa tekutého alebo plynného telesa, ktorá reprezentuje jeho schopnosť  tiecť v takom štýle ako vývrtka (teda smerom nahor a zároveň stáčajúc sa).  Kalkuluje sa z vertikálneho veterného profilu, vektoru pohybu búrky a veľkosti stáčania sa prúdenia (vorticity). Dá sa odhadnúť podľa vertikálneho veterného profilu (hodografu) a berie do úvahy len najnižšie 3 alebo 1 kilometer troposféry a to vzhľadom na vektor pohybu búrky. V tomto prípade sa nazýva Storm Relative Helicity (helicita vzhľadom na pohyb búrky). Vzorec potom vyzerá ako integrál súčinu A/ rozdielu medzi vektorom pohybu búrky a vektorom vetra v danej hladine a B/ vorticity pre danú vrstvu troposféry. Vyjadruje mieru vorticity (stáčavosti prúdenia) rovnobežnej na pohyb búrky a teda tendenciu na rotáciu výstupného prúdu búrky. Hodnoty nad 150 m²/s² reprezentujú zvýšenú šancu na tvorbu mezocyklón. Z hodografu je zrejmá vysoká miery helicity v prípade výrazne zatočeného hodografu v spodných hladinách.

High based storm

Búrka ktorej základňa leží veľmi vysoko a tvoria sa v prípade, že spodné hladiny troposféry sú pomerne suché. Búrky tohto typu často nedoprevádzajú výrazné zrážky ale napriek tomu sú významnými producentmi downburstov, keďže sa vo významnej miere prejavuje vyparovanie zrážok v zostupnom prúde.

Hodograph

Diagram znázorňujúci vertikálne rozloženie vetra. Do hodografu sa zakresľujú koncové body vektorov vetra v rôznej výške a spájajú sa postupne podľa výšky. Interpretácia hodografu môže pomôcť pri predpovedaní organizácie búrok a ich typu. Je to jeden zo základných nástrojov používaných pre predpoveď búrok. Odčítajú sa z neho veličiny typu strih vetra alebo helicita.

Horseshoe funnel

Zaujímavý úkaz, pri ktorom sa vytvorí lievikovitý útvar v tvare konskej podkovy. Je pomerne vzácny a väčšinou sa viaže na nízke kopovité oblaky. Má rotáciu a dá sa považovať za indikátor vhodného prostredia na vytvorenie mezocyklóny.

Hook echo (Odraz v tvare háku, hákové echo)

Radarový odraz búrky, v ktorom je časť odrazu  stočená do tvaru háku. Hook echo vypovedá o prítomnosti mezocyklóne v búr. oblaku ale nie o pravdepodnom vývoji tornáda a nie každá mezocyklóna je ním reprezentovaná. Tento odraz sa tvorí keď zrážky z tylového zostupného prúdu sú obtáčané okolo centrálnej časti búrky s mezocyklónou. Nevýrazný odraz nie v tvare háku ale v tvare „prívesku“ sa označuje ako tzv. Pendant echo.

HP supercell

Supercela, v ktorej vypadávajú prudké zrážky na rozsiahlej ploche a to aj na náveternej strane mezocyklóny. Tento typ supercely je príznačný pre výrazný tylový zostupný prúd a veľkú efektivitu produkcie zrážok. Tie často okludujú okolo mezocyklóny a zakrývajú výhľad na ňu alebo tornádo. Na rozdiel od väčšiny superciel sa región výstupného prúdu nachádza obvykle na východnej strane búrky (tzv. Forward flank region) a často má lineárny charakter. Niektoré HP supercely sú spájané s mimoriadnymi downburst-mi, rozsiahlym ničivým krupobitím a povodňami. Vizuálne sa často vyznačujú výrazným shelf-cloudom v oblasti tylového zostupného prúdu, lineárnou základňou a veľmi tmavým, hrozivým vzhľadom. Na radare majú často veľmi vysokú odrazivosť a v nižších hladinách vykazujú odrazivosť v tvare „obličky“. Niekedy sa odraz v regióne tylového zostupného prúdu taktiež vyvinie do tvaru oblúka – bow echo. HP supercely sa tvoria častejšie vo vlhkých, veľmi labilných prostrediach so slabším prúdením v úrovni vyšších partií búrky.

I

Incus

Latinský výraz pre kovadlinu, teda hornú časť búrky, ktorá nadobúda tvar kovadliny.

Inflow

Vtok teplého vzduchu do búrky, ktorý ju živí. Je pomerne důležitý parameter na sledovanie, jednak sledovaním hodografu, z ktorého sa dá vypočítať relatívny vietor v nižších hladinách a jednak priamym pozorovaním pred búrkou. Výrazný vtok vzduchu do búrky může vypovedať o jej výraznej intenzite.

Inflow bands

Pásy nízkych oblakov, ktoré smerujú k búrke a sú orientované paralelne na smer vetra v ich hladine. Ich pozorovaním sa dá urobiť pojem o sile vtoku vzduchu do búrky. Ak sa pásy stáčajú smerom k búrke v zmysle cyklonálnej rotácie, sú príznakom mezocyklóny.

Inflow jets

Prúdy vzduchu smerujúce smerom do tornáda pri zemskom povrchu.

Inflow notch

Tvar radarového echa búrky, v ktorom je na strane vtoku vzduchu do búrky reflektivita značne znížená. Oblasť zníženej reflektivity má často tvar písmena V. Je typickým príznakom superciel alebo konfigurácie „Line Echo Wave Pattern“. Oblasť takéhoto zníženého echa znamená zosilený vtok vzduchu alebo významný výstupný prúd v tejto časti búrky.

Inflow stinger

Beaver tail s koncom v tvare žihadla.

Insolation

Slnečné žiarenie dopadajúce na zemský povrch. Insolace

Instability

Tendencia určitého objemu vzduchu akcelerovať smerom nahor ak je vyzdvihnutý smerom nahor. Instabilita je základným prvkom pre tvorbu búrok, čím je väčšia, tým je väčšia šanca na intenzívne konvektívne javy. Instabilít ale existuje veľké množstvo, pre búrky je rozhodujúce tzv. statická, respektíve gravitačná instabilita.

Intense lightning

Intenzívna elektrická aktivita v búrke alebo jednotlivý výboj, ktorý bol silný.

Inversion (Inverzia)

Jav, pri ktorom s teplota s výškou stúpa v určitej časti atmosféry.

J

Jet streak

Lokálne maximum v rýchlosti vetra jet-streamu. Výrazné ageostrofické zložky vetra v rámci vstupných a výstupných častí tohto maxima vedú k vývoju zón konvergencií a divergencií, ktoré sú kompenzované zostupnými / výstupnými pohybmi vzduchu. Takto může jet-streak významne prispieť k destabilizácii spodných vrstiev troposféry a iniciácii búrok.

Jet stream (Dýzové prúdenie)

Pás veľmi silných vetrov vejúcich v pomerne úzkej oblasti a veľkých výškach (najmä horná časť troposféry). Jet stream a jeho orientácia majú obrovský vplyv na vývoj počasia, dráhu tlakových útvarov, vzostupné prúdy atď. Hlavne divergencia v určitom sektore jet-streamu (spravidla výstupnej časti v cyklonálne stočenom jet-streame, po prípade v ľavej výstupnej časti pri rovne orientovanom prúdení) významne podporuje výstupné pohyby, cyklogenézu, konvergenciu prúdenia pri zemi a tak aj podmienky vhodné ku vzniku búrok.

K

Knuckles

Malé guľaté výčnelky na spodnej strane back-sheared anvil, respektíve kovadliny rozširujúcej sa smerom proti prúdeniu, ktoré indikujú rapídnu expanziu búrky a silný výstupný prúd. Nemali by sa zamieňať s oblakmi mammatus.

L

Landspout

Tornádo, ktoré nemá súvis s mezocyklónou alebo rotáciou búrky. Vzniká pod základňou b. oblaku alebo i cumulu. Sú doslova príbuzými javu waterspout (vodná smršť). Vznikajú často na malomerítkových cirkuláciách (tzv. misocyklóny), často na čiarach konvergencie, ktoré sú rapídne prevedené do vertikálnej polohy výstupným prúdom pod kopovitým oblakom.

Lapse rate

Zmena teploty s výškou. Je veľmi významným faktorom pri posudzovaní stability ovzdušia.

Left front quadrant

Oblasť na ľavej výstupnej strane jet-streaku (taktiež nazývaná aj left-exit region). Výstupné prúdy sú príznačné pre túto oblasť.

Left mover

Búrka, ktorá sa pohybuje smerom naľavo od prúdenia vzduchu, ktorý ovláda smer búrky. Je často severnou časťou búrky, ktorá sa rozdelila (tzv. splitting storm). Takáto ľavostáčavá búrka je v rovnováhe s pravostáčavou v prípade priameho hodografu, v prípade anticyklonálne stočeného je takáto bunka dominantná a pretrváva.

LEWP (line echo wave pattern)

Deformácia čiary búrok v tom zmysle, že sa skrúti do tvaru dvoch menších vĺn ktorých stred je vydutý v smere pohybu búrok.V bode, kde sa spájajú, je čiara búrok vtlačená akoby dnu. Toto miesto sa vyznačuje zvýšenou mierou vtoku vzduchu a stočeného vetra (backing wind) čo vyvoláva zvýšenú pravdepodobnosť intenzívnych búrk. prejavov a hlavne tornád. Naopak, na vydutých častiach vĺn, ktoré majú mnohokrát tvar bow-echa môžme pozorovať silný výtok studeného vzduchu (outflow), často nárazový vietor. Jednotlivé „vlny“ v rámci systému sú reprezentatívne za samostatné cirkulácie v rámci systému (miso až mezocyklóny v určitých prípadoch).

LI – Lifted index

Index, ktorý sa bežne používa na vyjadrenie miery atmosférickej instability.J eho výpočet je ľahký a to v tom zmysle, že sa odráta teplota vzduchovej hmoty, ktorú vynesieme do hladiny 500hPa od teploty v hladine 500hPa. Negatívne hodnoty indikujú labilné prostredie. Nedá sa však presne povedať, aké hodnoty by vyjadrovali vznik intenzívnych búrok.

Loaded gun („Nabitá zbraň“)

Termodynamický diagram, ktorý je charakterizovaný výraznou instabilitou ale i výraznou stabilnou vrstvou priamo nad zemou, ktorá bráni v skorom rozvoji búrok. Takto sa stabilná vrstva postupným zahrievaním povrchu (alebo inými diabatackými procesmi) či výstupným prúdením postupne rozrušuje, pričom miera lability značne vzrastá. Po rozrušení stabilnej vrstvy nasleduje explozívny rozvoj búrok.

Low level boundaries

Výraz jednoducho opisuje „rozhrania“nachádzajúce sa v nižších vrstvách troposféry. Takéto rozhrania môžu často napomôcť pri vývoji búrok, keďže na nich dochádza ku konvergencii prúdenia aj vlhkosti.

Low level jet

Je silné prúdenie vzduchu nachádazajúce sa v meznej vrstve troposféry. Špecificky sa výraz používa na popis maxima v južnom prúdení, ktoré sa často vyskytuje na Amerických pláňach na jar a v lete. Smeruje od Mexického zálivu na sever a je dôležitým zdrojom vlhkosti ale aj významného strihu vetra v nižších hladinách.

LP supercell

Supercela, ktorá je charakterizovaná relatívnym nedostatkom zrážok a to najmä pri vizuálnej identifikácii. Vizuálne je podobná klasickej supercele až na to, že jej chýba výrazné zrážkové jadro. LP supercely majú veľmi často pozoruhodný výzor. Búrka formuje výstupný prúd, tak, že Cb veža má zvonový tvar, často zatočená ako „skrutka“, čo je významný prvok pri identifikácii jej rotácie. Napriek tomu, že búrka je zrážkovo neefektívna, často vyprodukuje veľmi veľké krúpy a môže vytvoriť aj tornádo. Radarová identifikácia je veľmi náročná, vzhľadom na relatívny nedostatok zrážok jej odrazivosť nemusí byť príliš nápadná. LP supercely sa často viažu na tzv. drylines, respektíve suchšie prostredia s významným komponentom prúdenia v hladine kovadliny

M

Macroburst

Downburst veľkého rozsahu, zaberajúci územie viac ako 4 kilometre naprieč a majúci spravidla dlhšie trvanie. V organizovaných búrkach môže macroburst trvať aj desiatky minút. Prudký vietor v macroburste často spôsobuje veľké škody.

Mammatus cloud

Alebo aj „mamma“. Sú to relatívne hladké, zaguľatené výčnelky, často v tvare pŕs alebo vemien. Jednotlivé výčnelky sú si väčšinou podobné tvarom aj veľkosťou., ktoré sa tvoria pod oblakom a najčastejšie pod kovadlinou. Mamma oblaky sú často považované nesprávne za príznak intenzívnej búrky či tornáda. V skutočnosti sa stále vedie polemika o príčine vytvárania tejto zvláštnosti oblakov.

MCC (Mesoscale convective complex)

V našej reči voľným prekladom Mezomerítkový konvektívny komplex. Obrovský komplex búrok, ktorý nadobúda okrúhly alebo oválny tvar v rámci kovadliny a najväčšieho rozsahu dosahuje v noci, kedy sa pôvodom izolované búrky zlievajú dokopy. Jej charakteristiky:

  1. Veľkosť: Oblasť oblakov s teplotou -32C a menej aspoň s rozlohou 100 000 km², oblasť oblakov s teplotou -52C a menej aspoň s rozlohou 50 000 km².
  2. Trvanie: vyššie stanovené kritérium musí pretrvať aspoň 6 hodín.
  3. Eccentricita (teda okrúhlosť) Menšia/Väčšia os aspoň 0.7

MCC často vyprodukujú obrovské množstvo zrážok a preto hlavnou hrozbou týchto búrok sú povodne. Napriek tomu, väčšinu MCC doprevádzajú aj iné prejavy intenzívnych búrok napr. krupobitie alebo downbursty a to najmä v MCC, ktoré sú „mladé“. Veľkosť MCC je tak veľká, že cirkulácie nimi spůsobené sa prejavia na aerologickej sieti meraní.

MCS (Mesoscale convective system)

Voľným prekladom do našej reči Mezomerítkový konvektívny systém. Popisuje komplex búrok, ktorý je organizovaný na väčšej mierke ako jednotlivé búrky a normálne pretrvá niekoľko hodín. MCS môže byť okrúhly alebo aj lineárny výzorom a zahŕňa také systémy ako MCC, tropické cyklóny alebo squall lines (čiary húľav). MCS sa väčšinou udáva ako akýkoľvek komplex búrok, ktorý nespĺňa kritériá na MCC a aspoň jeden jeho rozmer sa pohybuje v rádovo stovkách km.

Mesocyclone (mezocyklóna)

Región rotácie, s priemerom 3 – 10 km, vyvíjajúcu sa na úrovni búrky. Často ju možno nájsť v pravej zadnej časti supercely, v HP supercelách potom na jej východnej strane. Cirkulácia mezocyklóny vždy pokrýva oveľa väčšie územie než tornádo, ktoré sa v nej môže utvoriť. Správne by sa mal termím mezocyklóna používať nie na základe vizuálneho pozorovania ale na základe použitia radaru. Signatúra rotácie na Dopplerovom radare musí splniť isté kritériá- ako je magnitúda, vertikálna hĺbka a trvanie aby mohla byť nazvaná mezocyklónou. Mezocyklóna sa vyvíja vďaka vertikálnemu „naťahovaniu“ vorticity v rámci výstupného pohybu búrky. Rotácia vyvoláva centrum nižšieho tlaku vzduchu v búrke, ktoré zosiluje výstupný prúd. Mezocyklóna sprvu vzniká hlavne v stredných častiach búrky, avšak postupne sa pri vhodných podmienkach  dostáva až do nižších hladín, kde sa zintenzívňuje a po prípade z nej vzniká tornádo.

Mesohigh

Mezomerítková oblasť vysokého tlaku vzduchu, väčšinou spojená s MCS alebo jej pozostatkami. Tvorí sa v rámci výtoku studeného vzduchu z búrky. Veľký rozdiel tlaku medzi touto oblasťou a okolím často vedie k produkcii silných nárazov vetra.

Mesolow

Mezomerítková oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Potenciál na tvorbu búrok je zväčšný v rámci tejto oblasti hlavne vďaka zvýšenej miere konvergencie. Mezomerítková níž je pozorovaná niekedy pred alebo za postupujúcimi konvektívnymi systémami.

Microburst

Malý, koncentrovaný downburst, s rozsahom menším než 4 km naprieč. Väčšina microburstov trvá veľmi krátko a to často iba 5 minút, aj keď v ojedinelých prípadoch trvali až 6 krát dlhšie. Nárazy vetra sú však intenzívne, literatúra uvádza vo výnimočných prípadoch až 250 km/h. Rozoznávame tzv. vlhký alebo suchý microburst, podľa miery zrážok, ktoré ho doprevádzajú. Suchý microburst sa často tvorí v nevýrazných búrkach/prehánkach ale s veľmi suchým vzduchom pod ich vysokou položenou základňou. Vlhký microburst doprevádzajú silné zrážky a je výsledkom prepadu výrazného zrážkového centra zo stredných a spodných oblastí búrky, pričom za najsilnejšiu akceleráciu smerom nadol je zodpovedný proces topenia krúp. Vizuálne sa dá microburst identifikovať na základe tzv. rain foot, respektíve zrážkovej boty alebo zvíreného prachu.

Mid level capping inversion

Vrstva stabilného vzduchu/inverzie a pod. v stredných vrstvách troposféry, ktorá bráni rozvoju búrok.

Mid level cooling

Ochladzovanie stredných vrstiev troposféry, čo môže viesť k destabilizácii ovzdušia. Ochladzovanie môže nastať napríklad s priblížením tzv. bazénu chladného vzduchu v daných hladinách.

Minisupercell

Neoficiálny výraz, ktorý popisuje supercelu s vertikálnym rozsahom menším než je bežné. V ostatných prvkoch sa však nemusí od normálnych superciel rozlišovať. Vyskytuje sa často v situáciách so slabou labilitou ale silným strihom vetra.

Moisture advection

Transport vlhkosti horizontálnym prúdením, advekcia vlhkosti. Je veľmi důležitým faktorom na sledovanie pri predpovedi počasia.

Moisture convergence

Miera, v akej sa v danej oblasti zbieha vlhkosť vzduchu, berúc do úvahu tzv. konvergenciu prúdenia vzduchu a advekcie vlhkosti. Oblasti so zbiehaním vlhkosti vzduchu sú vhodné pre tvorbu búrok, ak je atmosféra instabilná.

Multicell

Tzv. mnohobunečná búrka (v našom jazyku sa však používa tiež výraz multicela). Búrka, ktorá sa skladá z dvoch a viac buniek, z ktorej väčšina alebo všetky sa dajú rozoznať v danom čase ako zreteľné „veže“v rôznom štádiu vývoja. Drvivá väčšina búrok je multiciel, dokonca aj supercela je vlastne multicelulárnou búrkou. Vo všeobecnosti sa za multicelu určuje akákoľvek búrka, ktorá má viac ako jednu bunku a nespĺňa kritériá na supercelu.

Multicell cluster

Cluster v angličtine znamená zoskupenie, zhluk. Multicell cluster je vôbec najbežnejší typ búrky, ktorý zahŕňa veľké spektrum buniek. „Zhluk“ často vyzerá ako veľká búrka ktorá obsahuje množstvo rôznych výstupných a zostupných buniek v rôznom štádiu vývoja a rozpadu. „Zhluk“často začína ako jednobunečná búrka, ktorej výtok studeného vzduchu vytvára na svojej periférii ďaľšie búrky. Systém, v akom sú búrky orientované je náhodný a môže pojať niečo medzi dvoma až päťdesiatimi rozličnými bunkami. Veľkosť zhluku tak môže byť od rozlohy mesta až po rozlohu štátu. Multicell cluster len zriedka prináša intenzívne búrky. Na radarovom obrázku vyzerá zhluk ako chaotická oblasť buniek so strednou intenzitou a súťaživosť medzi jednotlivými búrkami je veľká.

Multicell line storm

  1. Na rozdiel od multicell cluster, tento typ multicely sa tvorí pri podmienkach v ktorých je podstatná intabilita kombinovaná s dobrým veterným profilom (wind shear). Búrka ako taká je veľmi dobre organizovaná a jej vývoj prebieha asi tak, že aktivita sa koncentruje na niekoľko desiatok kilometrov dlhé pásmo. Na jeho severnej strane postupne zanikajú staré bunky, zatiaľ čo od juhu sa dostávajú do búrky nové a mladé bunky.Tento proces sa nazýva backbuilding a línia budujúcich sa kumulov na zadnej strane búrky sa nazýva flanking line. Dobrá organizácia búrky jej umožňuje vyprodukovať prívalové dažde, veľké krúpy, downbursty a dokonca aj slabé tornáda. Multicell line sa pri ďaľšom štádiu organizácie môže zmeniť v supercelu.
  2. Za multicell line búrku sa dá považovať akákoľvek búrka, ktorá je orientovaná na čiare a má viac menej lineárny charakter. Je synonymom pre tzv. squall line (viz nižšie).

Multiple vortex tornado

Tornádo, v ktorom existuje dva alebo aj viac samostatných vírov, často rotujúcich okolo spoločného stredu alebo okolo samých seba. Takéto tornáda bývajú často veľmi ničivé, rýchlosť vetra v savom víre sa totiž na jednej jeho strane sčíta s rýchlosťou jeho rotácie okolo samotného tornáda a zároveň aj s rýchlosťou pohybu materského tornáda.  Vytvára sa v procese, keď je materský vír príliš nestabilný a rozpadá sa na menšie víry.

Mushroom

Slangový výraz pre búrku, v ktorej je veľmi dobre rozvinutý tzv. anvil rollover (pozri vyššie), ktorý dodáva búrke výzor hríbu.

O

Occluded mesocyclone

Mezocyklóna, v ktorej studený vzduch pochádzajúci z RFD (tylového zostupného prúdu) kompletne pohltil cirkuláciu v spodných častiach búrky a to tak, že sa do búrky už viac nemôže dostávať teplý a instabilný vzduch. Mezocyklóna postupne zaniká, avšak môže ju nahradiť nová, po smere pohybu búrky.

Orphan anvil

Kovadlina z búrkového oblaku, ktorý sa rozpadol a jeho spodné časti už neexistujú.

Outflow boundary

Rozhranie medzi výtokom studeného vzduchu z búrky a okolím – hranica maximálne mezomerítkového významu (rozsah do niekoľko sto kilometrov). Efektom sa podobá studenému frontu. Prechod rozhrania je doprevádzaný poklesom teploty a stáčaním sa vetra a často i jeho zosilnením. I po rozpadnutí búrky môže toto rozhranie xistovať i 24 hodín a prejsť stovky kilometrov. Môže iniciovať búrky a to najmä vtedy ak sa stretne s ďaľším rozhraním (front, dry line atď). Môže byť významná aj tým, že na jej sú zvýraznéné hodnoty helicity, resp. na rozhraní existuje výrazná vorticita, ktorá môže v búrke vyvolať rotáciu.

Overhang

Tvar radarového echa búrky na vertikálnom priereze,v ktorom sa región vysokej odrazivosti v strednej a vrchnej časti búrky nachádza nad nízkou odrazivosťou v spodnej časti na strane vtoku vzduchu a obkolesuje ju, často nad a okolo WER alebo BWER. Súvisí s výraznými búrkami.

Overshooting top (prestrelujúci vrchol)

Kupolovitý výbežok oblaku nad kovadlinu, reprezentujúci silný výstupný prúd, ktorý sa krátkodobo dostal nad úroveň nulového vztlaku. Dlho pretrvávajúci a/alebo výrazný overshooting top je typický pre intenzívne stabilné búrky. Pre cyklické búrky alebo tzv. pulse storms je príznačný krátkotrvajúci overshooting top, ktorý sa rýchlo vytvorí a aj zanikne. V cyklických búrkach sa tento proces niekoľkokrát opakuje. Výbežok sa môže dostať až niekoľko km nad úroveň kovadliny a cirrusy pochádzajúce z neho vytvárajú nad kovadlinou štruktúry zvané „plumes“.

P

Pannus

Stratus alebo Cumulus „zlého počasia“. Často stratus fractus, ktorý sa vyskytuje pri búrke alebo daždi, teda zlého počasia pod precipitujúcim oblakom. Je často položený nízko nad z. povrchom.

Pendant echo

Radarové echo podobné ako hook echo, len tvar háku nie je dosť výrazne vyformovaný.

Penetrating top

Synonymum pre overshooting top.

Pileus

Doprovodný oblak s malým horizontálnym rozsahom, vo forme čiapky alebo kapuce. Je buď spojený s vrcholom alebo tesne nad kopovitým oblakom, ktorý ho často „penetruje“. Je možno pozorovať i viacero pileusov navrstvených nad sebou. Vzniká, keď výrazný výstupný prúd nadvihuje nad sebou stabilnejšiu vrstvu vzduchu.

Popcorn convection

Konvekcia vo forme roztrúsených prehánok alebo búrok, s malou alebo žiadnou zrejmou organizáciou. Formuje sa väčšinou kvôli zahrievaniu zemského povrchu. Popcorn convection by mohla mať abreviáciu aj v našej reči a tu myslíme búrky vo vnútri vzduchovej hmoty, resp. lokálne búrky z tepla. Takáto konvekcia často trvá krátko, nemá veľkú intenzitu a je rozsahovo malá. Konvekcia spravidla ustáva hneď po západe slnka.

Positive area

Plocha na termodynamickom diagrame znázorňujúca vrstvu atmosféry, v ktorej by stúpajúca vzduchová masa mala väčšiu teplotu ako okolie a teda bola instabilná. Plocha je vymedzená dvoma hranicami – Hladinou voľnej konvekcie (LFC) a Hladinou nulového vztlaku (EL) a je ekvivalentná parametru CAPE

Positive CG ligthning (CG+)

Výboj medzi oblakom a zemou s tým, že blesk z oblak transportuje nie negatívny ale pozitívny náboj, teda vzniká vo vrchných častiach b. oblaku, často kovadline. Je považovaný za omnoho silnejší než normálny CG blesk a stáva sa, že udrie aj niekoľko kilometrov od búrky. V intenzívnych búrkach je počet takýchto bleskov vyšší a dokonca v niektorých prevažujú takéto CG+ nad CG- (čo je bežnejšia forma výboja medzi oblakom a zemou) bleskami. Príčina dodnes nie je známa, avšak jednou z teórií je, že sa v určitých búrkach vyskytuje hybridné rozloženie náboja. Častejšie sa pozoruje v stratiformnej časti Mezomerítkových konvektívnych systémov alebo v zimných búrkach, kedy je pozitívny náboj bližšie k zemi.

PPI (Plain-Position Indicator)

V radarovej meteorológii je to kruhový výrez odrazivosti, ktorá bola zachytená v rámci určitej elevácie (uhlovej výške) radarového lúča. Pre posudzovanie štruktúry búrky je nutné práve prechádzať odrazivosti v rámci jednotlivých elevácií. Pre odrazy ako „hook echo“ alebo „bow echo“ je vhodné používať  nižšie elevácie (0.1° až 0.5°). Nevýhodou je, že najnižšie lúče môžu byť zablokované prekážkami (a tak majú relatívne malý dosah, hlavne za inverzných situácií) a výška lúča so vzdialenosťou od radaru rastie, čo treba mať na pamäti. Odhady zrážok, ktoré vypadávajú z oblakov sú taktiež spočítavané z najnižších elevácií.

Praecipitatio

Latinský výraz pre oblak vylučujúci zrážky, ktoré dopadajú na zemský povrch a javia sa ako súčasť oblaku, jeho predĺženie.

Pseudo cold front

Hranica medzi RFD a teplým vzduchom vtekajúcim do supercely. Rozkladá sa od stredu mezocyklóny smerom na juh alebo juhozápad a v prípade okludujúcej mezocyklóny je výrazne prehnutá smerom na východ. Je charakterizovaná postupujúcim chladným vzduchom smerom do „vtokovej“oblasti supercely. Je jednou z foriem tzv. gust frontu. Vorticita generovaná na tomto rozhraní sa v literatúre označuje ako jeden z možných faktorov vzniku tornáda.

Pseudo warm front

Je hranicou medzi teplým, vtekajúcim vzduchom do supercely a oblasťou FFD. Rozkladá sa smerom od mezocyklóny na východ alebo juhovýchod. „Front“ je väčšinou stacionárny ale môže sa pohybovať smerom na sever alebo severovýchod od mezocyklóny. Aj v rámci tohto rozhrania sa generuje vorticita, ktorá ak je naťahovaná smerom hore výstupným prúdom, môže prispieť k zosileniu mezocyklóny.

Pulse storm. Zdroj: www.sydneystormchasers.com

Pulse storm

Búrka, v ktorej  sa počas krátkej doby („pulzu“)  vytvorí región silného výstupného prúdu. Ihneď nato búrka vyprodukuje na krátku dobu buď silné krúpy, prudký dážď alebo silný vietor. Životnosť búrky je veľmi krátka. Je typická pre situácie s výraznou labilitou ale slabým strihom vetra.

PVA (Positive Vorticity Advection)

Advekcia vyšších hodnôt vorticity nad územie, súvisiacich napríklad s približovaním sa tlakovej níže alebo brázdy v stredných alebo vyšších hladinách troposféry. Advekcia pozitívnej vorticity je často doprevádzaná výstupným prúdením, hlavne v prípade, že v nižších hladinách troposféry sa nachádza advekcia teplej vzduchovej hmoty a preto sa považuje za faktor, ktorý napomáha vzniku búrok, respektíve hlavne destabilizácii ovzdušia.

R

Radial velocity

Komponent pohybu preč alebo k od istého bodu pozdĺž priamky. Aplikované na Dopplerov radar je to komponent pohybu paralelné k radarovému lúču. Takto Dopplerov radar nie je schopný detekovať pohyb kolmý na lúč a pre získanie informácií o reálnych rýchlostiach sú nutné aspoň dva radary merajúce z rôznych strán. Napriek tomu môže byť radiálna rýchlosť aj z jedného radaru veľmi užitočná pri identifikácii cirkulácie v búrkach, napríklad rotácie alebo konvergencie/divergencie.

Rainfoot

Horizontálne vyklenutie v zrážkových pruhoch tesne pri zemskom povrchu, často v tvare akejsi „zrážkovej nohy“. Používa sa na identifikáciu javu wet microburst (viz nižšie) a súvisí so silným vetrom pri zemi, ktorý spôsobuje spomínané vyklenutie zrážok.

Rain cooled outflow

Výraz, ktorý popisuje tzv. outflow (výtok vzduchu z búrky), ktorý sa ochladil vyparovaním zrážok.

Rain free base  (Bez-zrážková základňa)

Tmavá, horizontálna základňa oblaku, pod ktorou nie je možné vizuálne pozorovať zrážky a nachádza sa v časti oblaku s výstupným prúdom .Tornáda sa môžu vytvoriť buď z wall cloudu, vždy pripojeného na rain-free base alebo priamo z rain-free base, najmä ak sa táto základňa nachádza južne alebo juhozápadne od jadra zrážok. Napriek tomu, že vizuálne vyzerá základňa tak, že z nej žiadne zrážky nevypadávajú, nemusí to byť tak a môžu z nej vypadávať krúpy alebo veľké kvapky.

Rear flank downdraft (RFD)

Región zostupujúceho suchého vzduchu na zadnej strane supercely a často obtáčajúceho sa okolo a okludujúceho mezocyklónu. Je často viditeľný ako clear slot (viz vyššie), teda jasný úsek alebo zárez okolo wall cloud-u. Rozptýlené čiastočky ako krúpy, dažďové kvapky na rozhraní wall cloud-u a clear slot-u môžu dodať odrazu supercely tvar háku (hook echo). Hook echo je tak významná známka prítomného RFD. Tylový zostupný prúd sa tvorí zrejme dynamicky, poruchou tlakového gradientu v rámci mezocyklóny. Zrejme hrá kľúčovú úlohu pri tornádogenéze, najmä ak jeho ekvivalentná-potenciálna teplota je blízka teplote okolia.

Return flow

Južné prúdenie na západnej strane tl. výše, ktorá postupuje na východ. Return flow (Spätný tok) nad strednými a východnými USA často vedú k prílivu vlhkosti od Mexického zálivu.

RHI (Range Height Indicator)

Původně označuje způsob měření a následně radarový produkt, ktorý zobrazuje vertikální profil odrazivosti pri konštantom azimute a měnící se elevaci. V současnosti se klasické RHI měření většinou operativně neprovádí. Místo toho se využíva merania jednotlivých PPI hladín, z kterých se vertikální řez rekonstruuje. RHI je vhodný k získaniu predstave o 3-D štruktúre búrky, najmä na lokáciu WER, BWER a podobne.

Ridge

Výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Jeho prechod je často spojený so stabilizácou ovzdušia, a aj zmenšovaním oblačnosti.

Right entrance region

Región na pravej vstupnej strane do maxima v jet-streame. V rámci tohto sektora sa nachádza často výstupné prúdenie a predstavuje zvýšený potenciál na tvorbu búrok.

Right mover

Búrka, ktorej vektor pohybu je výrazne posunutý do prava od prevládajúceho prúdenia, respektíve vzhľadom na ostaté bunky. Takéto búrky sú veľmi často dobre organizované a majú veľký potenciál stať sa intenzívnymi. Väčšina superciel je tzv. right mover-mi, hlavne v prípade cyklonálne stočeného hodografu. V prípade priameho hodografu sú ľavo, aj pravo stáčavé búrky rovnocenné.

Right rear quadrant

Synonymum pre Right entrance region.

Rollcloud (rotorcloud)

Nízko položený oblak v tvare horizontálnej tuby. Je to forma oblaku arcus ale je pomerne vzácny, pretože musí byť kompletne oddelený od materskej búrky, pričom väčšina oblakov arcus je priamo spojená so základňou b. oblaku. Je viazaný na gust front v búrke alebo studený front. Roll cloud často rotuje okolo jeho horizontálnej osi.

Rope cloud

Oblačná formácia na družicovom snímku, pripomínajúca tenké lano. Formuje sa na rôznych frontoch.

Rope funnel

Úzky, často rôzne pokrivený condensation funnel (viz vyššie) pripomínajúci tvar lana, väčšinou spojený so zánikom tornáda.

Rope stage

Štádium vo vývoji tornáda, kedy sa tornádo rozpadá, pričom je charakteristické zužovanie a zmenšovanie condensation funnel-u do tvaru lana. Aj v tomto štádiu však tornádo môže pôsobiť škody.

Rotating updraft

Doslovne rotujúci výstupný prúd. Príznak supercelulárnej búrky, môže mať charakteristický tvar.

S

Scudcloud alebo aj scud

Malý roztrhaný nízky oblak, ktorý nie je spojený so základňou väčšieho oblaku. Scud cloud sa často tvorí pri prechode studeného frontu alebo gust frontu. Všeobecne súvisí s chladnejším a vlhkým vzduchom, teda často spolu s outflow-om.

Severe storm

Intenzívna  búrka ktorá vyprodukuje tornádo, krúpy aspoň 2 cm v priemere alebo vietor v nárazoch o rýchlosti aspoň 90 km/h, podľa definície Storm Prediction Center v USA. Kritériá na intenzívne búrky však často v jednotlivých inštitútoch nie sú jednotné.

Shear (Wind Shear) – Strih (Strih Vetra)

Variácia, zmena v rýchlosti alebo smere vetra (teda vektoru vetra) v rámci krátkej vzdialenosti. V poňatí predpovedí búrok sa zvyčajne často myslí  zmena vektoru vetra s výškou. Strih vetra má veľmi dôležitý vplyv na charakter búrok, hlavne na mód v akom vznikajú. Výrazný strih vetra často vytvára dobre organizované búrky, vrátane superciel. Strih vetra vytvára tieto 3 faktory:

  1. oddeľuje výstupný a zostupný prúd v búrke
  2. umožňuje kontinuálnu regeneráciu búrok na prednej strane výtoku studeného vzduchu z búrky, na tzv. gust fronte
  3. vytvára vertikálne poruchy v tlakovom gradiente, respektíve indukuje rotáciu výstupného prúdu a tvorbu mezocyklóny v búrke.

Pre predpovede sa často užíva strih vetra v rámci hladiny 0-6 km, pričom hodnoty presahujúce 15-20 m/s sú vhodné na dobre organizovanú konvekciu. Strih vetra v hladine 0-1 km sa napríklad používa na predpoveď tornád.  Na interpretáciu strihu vetra z aerologického výstupu sa často užíva tzv. hodograf. Pre supercely je typický dlhý hodograf, výrazne stočený v nižších hladinách.

Shelfcloud

Oblak typu arcus, ktorý je nízko položený, horizontálne orientovaný, v tvare klinu alebo jednotlivých vrstiev položených nad sebou a je vždy spojený s materským búrkovým oblakom. Postupuje na čele gust front-u v búrkach. Na jeho prednej strane môžme pozorovať výstupné prúdy, na zadnej strane vyzerá shelfcloud veľmi turbulentne, nestálo, vykleňuje sa smerom nahor. Tvorí sa vytláčaním ochladeného, stabilnejšieho vzduchu na čele gust-frontu smerom hore.

Singlecell

Jednobunečná búrka. Takýto typ búrky sa vyskytuje len zriedka. Trvá veľmi krátko a len málokedy dosiahne štádium intenzívne (severe storm). Tvorí sa v podmienkach s veľmi slabým strihom vetra. Jednobunečná intenzívna búrka sa často označuje ako pulse storm (viz vyššie).

Shortwave trough

Brázda nízkeho tlaku vzduchu v stredných a vyšších vrstvách troposféry, ktorá často indukuje výstupné prúdenie pred ňou (dôsledok advekcie pozitívnej vorticity). Brázda je „krátkovlnná“, je často súčasťou väčšieho tlakového systému, napr. dlhovlnnej brázdy. Môže existovať dokonca len na mezomerítkovej úrovni. Výstupné pohyby na jej prednej strane môžu napomôcť destabilizácii ovzdušia a vývoju búrok.

Sounding

Aerologický diagram. Teda zápis vertikálneho profilu teploty, rosného bodu a vetra nad danou lokalitou. Je významnou pomôckou pri hodnotení vhodnosti prostredia na tvorbu búrok, údaje pre rýchlu interpretáciu sú často spracované do formy diagnostických indexov, ktoré popisujú termodynamické vlastnosti prostredia – napr. instabilitu, strih vetra alebo aj kombináciu oboch. Niektoré základné parametre možno nájsť na analyzovanej sondáži na obrázku

Speed shear

Zmena rýchlosti vetra s výškou. Pre organizáciu búrok je potrebné, aby sa vietor s výškou postupne zrýchľoval, pričom takáto konfigurácia umožňuje, aby vietor z výstupného prúdu dostával prebytočný materiál (zrážky) preč a tak zostupný prúd nezahltil výstupný prúd.Takto si búrka môže udržiavať výstupný prúd po dlhší čas. Naviac môže podporiť rozvoj búrok na prednej strane gust front-y alebo vývoj mezocyklóny v rámci výstupného prúdu búrky.

Spin up

Inciácia rotácie v malej mierke, teda začiatok tvorby vírov ako je dust devil alebo gustnado.

Splitting storm

Búrka, ktorá sa pri svojom vývoji rozdelí na dve časti, ktoré sa stáčajú smerom od seba. Ľavá časť búrky sa pritom pohybuje rýchlejšie a výstupný prúd v nej rotuje anticyklonálne a pravá pomalšie, výstupný prúd v nej rotuje cyklonálne. Z obidvoch búrok, ľavá má najväčšiu tendenciu slabnúť a rozpadnúť sa, zatiaľ čo pravá sa môže ďalej rozvíjať a nadobudnúť štádium supercely. Pozor, pri zvláštnych situáciách sa môže stať, že práve ľavá búrka sa stane dominantnou a v takom prípade bude jej rotácia anticyklonálna. Ak je hodograf v tvare priamky, teda smer vetra sa s výškou nemení, len jeho rýchlosť, budú obe bunky, pravo aj ľavo stáčavá rovnocenné. Rozdeľovanie buniek je patrné hlavne z pohľadu radaru, naskytne sa však miestami aj príležitosť sledovať proces vizuálne (viz. obrázok)

Squall line (čiara húľav)

Ucelená alebo mierne prerušovaná čiara búrok.Jej dĺžka sa pohybuje od niekoľko desiatok k niekoľkým stovkám kilometrov. Ćasto vzniká na rýchlo postupujúcich studených frontoch. Squall line z hľadiska b. činnosti prináša intenzívne prejavy najmä čo sa týka výrazných nárazov vetra a ojedinele aj krúpy alebo prívalový dážď. Najsilnejšie prejavy sa vždy sústreďujú na úzky pás na čele gust frontu. Je synonymom pre multicell line. V rámci squall line prevažujú dve významné cirkulačné vetvy – prúdenie z prednej do tylovej časti búrky ( front to rear jet), ktoré transportuje vlhký, instabilný vzduch a z tylovej do prednej časti búrky ( rear inflow jet), ktoré transportuje suchší, ochladený a stabilný vzduch do prednej časti.

Staccato lightning

Výboj, pre ktorý je charaktereristické krátke trvanie ale veľká jasnosť a často aj výrazné rozvetvenie.

Stealth supercell

Označenie pre supercelu, ktorú na radare nie je možné rozoznať a teda blíži sa „nerozpoznaná“. Niektoré supercely totiž, hlavne v prípade že produkujú nevýrazné zrážky, len pomerne slabý odraz na radare.

Straight line winds

Všeobecne každý typ vetra, ktorý nesúvisí s rotáciou ale nasleduje „rovnú čiaru“ teda nestáča sa ale postupuje priamo. Straight line winds v búrke súvisia väčšinou s húľavou alebo downburst-mi.

Striations

Žliabky, kanáliky alebo vrúbkované vzory na oblačnej formácii, ktoré sú uložené paralelne na prevládajúce prúdenie okolo materského oblaku. Takéto tvary často prezrádzajú rotáciu v oblaku ak sú orientované na oblak v takom tvare, že ich materský oblak sa ponáša na „skrutku“alebo „pelendrek“.

Suction vortex

Malý ale veľmi intenzívny vír patriaci pod tornádo, v našej reči sa používa výraz tzv. savý vír. Viac takýchto vírov je často pozorovaných v tzv. multiple vortex tornado (viz vyššie). Väčšinu extrémnych škôd spôsobených F4 a F5 tornádami je spôsobených práve týmito vírmi. Rýchlosť rotácie suction vortexu okolo tornáda sa totiž zrátava s rýchlosťou jeho rotácie, čo môže viesť ku koncentrácii vetra o veľmi veľkých rýchlostiach na malom úseku v rámci celkovej dráhy tornáda.

Supercell

Supercela, búrka, ktorá obsahuje dlhotrvajúci a rotujúci výstupný prúd a s ním spojenú mezocyklónu – teda mezomerítkovú tlakovú níž, ktorá sa vytvára vďaka rotácii. Napriek tomu, že je pomerne vzácna, je zodpovedná za pozoruhodne veľké percento intenzívnych b. prejavov, najmä tornád, obrých krúp a zničujúcich vetrov. Supercela väčšinou postupuje na pravo od prevládajúceho prúdenia. Na radare ju charakterizuje tzv. mezocyklóna, BWER, odraz v tvare háku a podobne. Vizuálne je to často mohutný výstupný prúd s prestrelujúcim vrcholom a príznačným tvarom pre rotáciu, výrazná základňa bez zrážok, často s wall-cloudom. Supercelu tvorí jediný mohutný výstupný prúd, okrem neho má však dva zostupné prúdy. Prvým je FFD a druhým je RFD (viz vyššie). Supercela má tiež svoje variácie a to najmä v zrážkovej eficiencii a preto sa rozdeľuje na A) Klasickú B) LP (Low precipitation) a C) HP (High precipitation). Supercely sa tvoria v labilnom prostredí s výrazným strihom vetra.

T

Tailcloud

Oblačná formácia v tvare chvosta pozorovaná v nízkych výškach medzi wall cloudom a kaskádami zrážok. Hrubšia časť chvosta je pritom naviazaná na wall cloud. Oblak takto smeruje od wall cloudu na sever alebo na severovýchod. Pohyb vzduchu je zreteľný a to vždy smerom od zrážok k wall-cloudu, tesne pri spojení s ním naberá výrazný vertikálny smer.

Tail-end Charlie

Búrka na južnom konci squall line alebo inej oblačnej formácie. Keďže teplé a vlhké prúdenie z južných smerov býva v prípade tail-end charlie ešte nebýva vyčerpané, má takáto búrka väčšiu šancu stať sa intenzívnou.

Thunderhead

Výraz označujúci oblak Cumulonimbus.

Thunderstorm

Búrka.

Tilted storm

Búrka, v ktorej Cb veža nie je presne vertikálne orientovaná ale v dôsledku silného prúdenia vo vyšších hladinách je naklonená v smere prúdenia. Tilted storm, teda naklonená búrka je znakom strihu vetra v atmosfére.

Tornado (tornádo)

Prudko rotujúci stĺpec vzduchu, s rozsahom od zemského povrchu minimálne po základňu b. oblaku, ktorý často pôsobí škody v dôsledku silného vetra. Rozsahovo nebýva veľký a to s priemerom od niekoľko metrov až po rádovo stovky metrov. Podobne je to aj s trvaním tornád a to od sekúnd až po desiatky minút. Tornádo môže v svojej cirkulácii obsahovať i viac vírov naraz. Rýchlosti vetra v tornáde dosahujú zriedkavo hodnoty i nad 400 km/h. Intenzita tornáda sa hodnotí tzv. Fujitovo škálou. Proces, akým sa tornádo vytvára je dosiaľ neznámy a to najmä čo sa týka supercelulárnych tornád. Populárnym názorom je však teória interakcie RFD a mezocyklóny, podľa ktorej RFD  zintenzívňovanie časti mezocyklóny smerom k zemskému povrchu. Ostatné tornáda sa zvyknú vytvárať pri interakcii výstupného prúdu s lokálnymi cirkuláciami pri zemskom povrchu (misocyklónami). Tornáda majú mnoho tvarov a foriem, vizuálne ich však často prezrádza tzv. condensation funnel či kondenzačná nálevka a debris cloud, či oblak zvíreného prachu, piesku a trosiek (viz vyššie). Existujúci debris cloud pri zemskom povrchu je základným rozpoznávacím prvkom, nie každé tornádo totiž musí mať kondenzačnú nálevku.

Tornado family

Séria tornád vyprodukovaných jednou supercelou.

Towering cumulus

Výraz pre Cumulus congestus, teda kumulus s výrazným vertikálnym rozvojom a často v tvare karfiolu.

Transverse bands

Pásy oblakov pozorované kolmo na prúdenie. Tieto oblačné formácie je veľmi dobre vidieť najmä na satelitných snímkoch. Ich pozorovanie vo väčších výškach často značí výraznú turbulenciu, v nížších výškach sú často znakom inverzie a zároveň strihu vetra.

Transverse rolls

Podlhovasté, nízko položené oblaky, ktoré sú umiestnené rovnobežne s prúdením pod nimi ale kolmo na prúdenie vo vyšších hladinách.Ćasto bývajú indikáciou vhodných podmienok pre tvorbu superciel (v prípade vhodnej instability). Keďže sú orientované rovnobežne na prúdenie v nižších hladinách, môžu ukazovať smerom k miestu, kde sa bude búrka vytvárať.

Triple point

Bod intersekcie medzi dvoma frontmi ale nikdy nie tzv. bod oklúzie. Je to intersekčná hranica väčšinou medzi frontom a napr. dry line, gust front-om, alebo rozhraním morskej brízy. Na takomto bode je zvýšená pravdepodobnosť tvorby búrok. V búrkach je to miesto na gust front-e, kde sa stretáva vlhký a teplý inflow vzduch spolu so vzduchom z tylového (RFD) a predného zostupného prúdu (FFD). V tomto mieste sa často vytvára výraznejšia mezocyklóna v nižších hladinách alebo dokonca aj tornádogenéza.

Tuba

Latinský vyraz pre trombu. Je popisovaná ako oblačný stĺp alebo „obrátený kužeľ“ visiaci zo základne b. oblaku. Býva príznakom silného víru. V angličtine sa tuba označuje ako tzv. Funnel cloud.

Turkey tower

Úzka a ojedinelá oblačná veža, ktorá sa rýchlo vyvíja a následne rozpadá. Býva znakom, že konvekcia dokáže preraziť tzv. cap (vrstva stabilného vzduchu).

TVS (Tornadic Vortex Signature)

Signatúra na Dopplerovom radare, ktorá vykazuje silne koncentrovanú rotáciu, výraznejšiu než materská mezocyklóna. TVS viditeľné na radare môže značiť pravdepobnosť výskytu tornáda ale nikdy ju nezaručuje. Je daný výrazným rozdielom v rýchlosti a hlavne smeru prúdenia v tzv. „gate to gate“ čiže od jedného lúča k druhému. Vyjadruje výraznú rotáciu menšieho merítka v nižších hladinách búrky.

U

Updraft

Výstupný prúd v konvekčnom procese, jeho základným prejavom pri dostatočnej vlhkosti býva rozvíjajúci sa kopovitý oblak. Výstupný prúd dodáva do búrky teplý a vlhký vzduch a je preto základnou podmienkou na udržiavanie a rozvoj búrky. Literatúra sa dneska obracia skôr k forme jednotlivých „bublín“ instabilnej vzduchovej hmoty. V rámci multiciel možno pozorovať, ako jednotlivé bubliny tvoria nové bunky, v supercele je výstupný prúd koncentrovanejší a bubliny zrejme nasledujú tesnejšie po sebe.

Updraft base

Synonymum tzv. rain free base (viz vyššie). Základňa búrkového oblaku, bez zrážok, do ktorej stúpa instabilná vzduchová hmota.

V

VAD (Vertical Asimuth Display)

Radarový produkt, ktorý na základe merania dopplerovskej rýchlosti (smerom od a do lúča) v celom kruhu pri konštantej elevácii získa horizontálnu a vertikálnu zložku prúdenia. Keďže výpočty sú robené pre rôzne vzdialenosti lúča od radaru, môžeme tak získať „vertikálny“ profil vetra nad radarom. Pre potreby takýchto meraní sa používajú lúče najväčších elevácií. Vertikálny profil vetra môže byť vhodným doplnkom k aerologickým meraniam, hlavne vďaka jeho častejším meraniam.  Produkt by mohlo být znehodnocen překlápěním rychlostí při překročení maximální jednoznačně určitelné rychlosti (Nyquistova rychlost), je proto třeba při výpočtu provést patřičné korekce.

Velum

Doprovodný oblak s veľkým horizontálnym rozsahom v tvare závoja vyskytuúceho sa tesne nad alebo priamo na vrchole jedného alebo viacerých kopovitých oblakov, ktoré ním prerastajú.

Veering winds

Vietor, ktorý sa stáča v zmysle hodinových ručičiek v čase nad daným miestom, často pri prechode frontálneho systému, hlavne studeného frontu. Veering winds však môže označovať aj stáčanie vetra v zmysle hodinových ručičiek s výškou a teda môžu byť príznakom výrazného strihu vetra a vhodných podmienok na tvorbu superciel.

VIL „Vertically Integrated Liquid“

Je vertikálne integrovaný obsah kvapalnej vody v búrkovom oblaku. Meria sa v kg/m2, pričom sa na jeho výpočet používa dát z jednotlivých hladín PPI nad jednotkovou plochou. Zároveň sa pri výpočte používa strop pre odrazivosti, aby sa eliminoval efekt krúp, ktoré majú zvyčajne veľmi vysokú odrazivosť. Stabilne vysoké hodnoty VIL majú zvyčajne dobre organizované, silné búrky.

Virga

Zrážkové pruhy smerujúce zvislo alebo šikmo pod základňou oblaku a nedosahujúcich zemský povrch.

V notch

Signatúra v odrazivosti búrky, pri ktorej záveterná strana búrky nadobúda charakter výseku v tvare V. Tento tvar súvisí s faktom, že okolo búrky prevláda divergentné prúdenie a tak sa pole zrážok rozširuje smerom od centra búrky do strán. V notch je jednoznačným znakom veľmi silného výstupného prúdu, ktorý má schopnosť iniciiovať takéto divergentné prúdenie.

Vorticity

Miera lokálnej rotácie v prúdení kvapaliny alebo plynu. V meteorológii sa vorticita považuje ako vertikálny komponent rotácie. Kladné hodnoty indikujú cyklonálnu rotáciu, negatívne anticyklonálnu. Advekcia pozitívnej vorticity (Positive vorticity advection PVA) je často doprevádzaná výstupným prúdením. Výrazný strih vetra napríklad podmieňuje vorticitu v prostredí, ktorá vo výstupnom prúde búrky podmieňuje rotáciu a vznik mezocyklóny

Volume scan

Strategie objemového snímání radaru. Od roku 2009 radary sítě CZRAD měří během 5 minut 12 elevací otáčkami kolem azimutu. Na konci desetiminutového cyklu se měří jedna otáčka na nízké elevaci v DualPRF módu kvůli měření dopplerovských rychlostí.

W

Wallcloud

Lokálne ale dlho trvajúce zníženie časti základne b. oblaku, s veľkosťou od jedného do niekoľkých kilometrov. Často sa nachádza na južnej alebo juhozápadnej strane strane búrky. Z diaľky wall cloud často vykazuje rotáciu a/alebo silné výstupné prúdenie. Výrazne rotujúci wall cloud často predchádza tornádam a to v rozmedzí niekoľkých minúta až do hodiny. Voľný preklad do našej reči by bol tzv. stenový oblak. Vzniká buď vďaka rotácii/ ktorá zníži tlak pod základňou oblaku a tým spustí kondenzáciu alebo vďaka ochladenému vzduchu, ktorý prúdi smerom od zrážok ku výstupnému prúdu do  základne búrkového oblaku.

Warm advection

Advekcia teda prílev teplého vzduchu do danej oblasti horizontálnym prúdením. Advekcia teplého vzduchu je často spájaná s výstupným prúdením.

Warm front

Teplý front. Búrky na ňom vznikajú často hlavne v prípade, ak je teplá vzduchová hmota prúdiaca smerom na frontálnu plochu instabilná. Búrky ktoré putujú pozdĺž frontu majú vďaka zvýšenej vorticite na frontálnej ploche lepšiu šancu na vznik rotácie výsutpného prúdu. V prípade, že búrka postupuje smerom do chladnejšieho vzduchu, je často búrka vo forme vyvýšenej konvekcie (elevated convection, viz vyššie)

Waterspout

Všeobecne, tornádo vyskytujúce sa nad vodnou plochou. Špecificky však malý a relatívne slabý vír, tvoriaci sa nad vodnou plochou, pod základňou kumulu alebo kumulonimbu. Waterspout v takomto poňatí nikdy nemá spojitosť alebo základ  s cirkuláciou v materskom oblaku, na rozdiel od pravého tornáda. Waterspout (vodná smršť) sa pomerne často vytvára v tropických alebo subtropických moriach.

Wavy shelfcloud

Charakteristická podoba shelf cloudu v podobe vĺn.

Wedge tornado

Mohutné tornádo, ktorého condensation funnel je rovnako široký ako vysoký od zemského povrchu až k oblaku. Takéto miery sú veľmi zriedkavé a tak sa tento pojem často používa v širšom poňatí pre veľké tornáda. Takéto tornáda často dosahujú veľkých intenzít (F4 až F5) ale nebýva to pravidlom. Skutočnými podmienkami, ktoré rozhodujú o tom, či tornádo dosiahne takýchto rozmerov a tvaru, sú výška základne b. oblaku a množstvo vlhkosti pod ňou. Je všeobecne uznávané,že wedge tornáda takmer vždy vyprodukujú škody aspoň silnej intenzity (F2 a vyššie).

WER (Weak echo region)

Radarový výraz popisujúci relatívne nízku odrazivosť v nižších hladinách v oblasti vtoku vzduchu do búrky, pod oblasťou s vyššou reflektivitou. WER značí, že silný výstupný prúd vo výške udržiava zrážky a nedovolí im preniknúť do nižších hladín.

Wet microburst

Microburst, ktorý je doprevádzaný silnými zrážkami pre zemskom povrchu. Pre wet microburst je typická tzv. rain foot (viz vyššie) teda dažďová topánka. Vhodným predpovedným parametrom pre takýto typ microburstu je Delta Theta-E.

Wrapping gust front

Gust front, ktorý sa obtáča okolo mezocyklóny a tak ju pripravuje o zdroj teplého a vlhkého vzduchu, ktorý do nej vteká.

Z

Z:MAX – Maximální radiolokační odrazivost

Radarový produkt, ktorý zobrazuje pole maximálnej odrazivosti ve vertikálním sloupci nad jednotkovou plochou. Maximálna odrazivosť sa získa pri porovnaní odrazivostí zo všetkých PPI hladín nad danou plochou (pixelom). Produkt je výhodný v tom, že dobre zachytí vznikajúce zrážkové jadrá v búrkach, avšak výrazne zhladzuje štruktúru búrky. Takisto sa z tohto produktu dá pouze omezeně súdiť o výskyte zrážok alebo ich intenzite pri zemskom povrchu. Verejne dostupné radarové dáta zo siete CZRAD zobrazujú práve Z:MAX. Naviac sú však zobrazené bočné priemety maximálnych odrazivostí v smere západ-východ a sever-juh. Takýto produkt sa nazýva Z:MAX 3D. Jedná se zřejmě o produkt, který je schopen v jednom obrázku poskytnout nejvíce užitečných informací.


Slovo závěrem:

Prvá verzia slovníka, pripravená v roku 2006 a prezentovaná vo forme pojmov, vysvetlení a odkazov na obrázky sa dočkala po dlhšom čase revízie. Odkazy nahradili priamo fotografie a čo ma veľmi teší, množstvo z nich pochádza od autorov, ktorí prispeli do Meteogalérie alebo spolupracujú s A.S.S. a pochádzajú tak z našeho územia. Niektoré pojmy doznali značných úprav alebo doplnenia, ako postúpili autorove vedomosti alebo skúsenosti. Veľké poďakovanie v tomto prípade patrí Lukášovi Rongemu, ktorý vytvoril redakčný systém na úpravu slovníka, pomáhal pri spracovaní obrázkov a niektoré pojmy sám spísal. Vďaka Petrovi Novákovi a Radarovému oddeleniu ČHMÚ sme mohli ku popisu radarových produktov alebo tvaru odrazivostí pridať konkrétne príklady z Českej radarovej siete CZRAD. Nemali by sme zabudnúť ani na Davida Rývu za jeho výpomoc a Patrika Trnčáka, ktorý v roku 2006 dal prvý impulz na vytvorenie takéhoto slovníka.

Autor slovníka, Tomáš Púčik, momentálne ukončuje bakalárske štúdium a pracuje na čiastočný úväzok v Českom hydrometeorolickom ústave. Aj vo voľnom čase sa rád venuje meteorológii, hlavne dynamike, predikcii a samozrejme pozorovaniu búrok. Pôsobí v rámci predpovedných projektov Skywarn Czechoslovakia a ESTOFEX.

Pripomienky k slovníku alebo návrhy na nové pojmy prosím vkladajte do diskusie. 

 

Použité zdroje: