STANOVY
občanského sdružení
„Amatérská meteorologická společnost – o.s.“
PDF

Čl. 1
Název, sídlo a charakter sdružení

 1. Název sdružení je: „Amatérská meteorologická společnost - o.s.“, zkratka názvu „AMS - o.s.“ (dále jen “sdružení“). Anglický ekvivalent jeho jména zní: „Amateur Meteorological Society“.

 2. Sídlo sdružení je na adrese: Velké Svatoňovice 277, 542 35, Velké Svatoňovice

 3. Charakter sdružení: Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů založeným podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují fyzické osoby se zájmem o meteorologii, zejména pak problematiku nebezpečných meteorologických jevů, jejich dokumentaci, výzkum, odborné články a publikace, možné předpovídání, ale i možnosti zmírnění jejich přímých následků.
Čl. 2
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

 • dokumentace, výzkum a experimentální předpovědi nebezpečných meteorologických jevů v rámci projektů Amateur Stormchasing Society a Skywarn Czechoslovakia a jejich prezentace na webových stránkách (zejména www.bourky.cz(.com), www.skywarn.cz.)
 • správa webových stránek www.bourky.cz(.com), www.skywarn.cz, www.tornada-cz.cz, www.amaterskameteorologie.cz a všech přidružených domén, jejich údržba a udržování platnosti poskytovaných informací.
 • osvětové a preventivní působení na veřejnost, šíření informací o těchto jevech a nebezpečí s nimi spojených a výchova veřejnosti ke zmírnění případných následků těchto jevů, stejně tak i popularizace meteorologie v ČR a snaha poskytnout nadaným mladým lidem možnost přímého zapojení do činnosti sdružení. (možná motivace při volbě budoucího zaměstnání).
 • spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem a oficiálními meteorologickými institucemi v rámci EU, s ostatními i neoficiálními amatérskými spolky či fyzickými osobami zabývajícími se touto problematikou, stejně tak i možnost spolupráce se záchrannými složkami a dalšími zodpovědnými orgány, jejichž činnosti se následky daných jevů mohou dotýkat.
 • spolupráce se zahraničními organizacemi obdobného zaměření, zejména pak s dalšími sekcemi organizace SKYWARN v rámci Evropské unie.
Čl. 3
Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let a to i cizí státní příslušnosti. Předsednictvo sdružení může výjimečně udělit členství i osobám mladším 15 let po přihlédnutí k jejich mimořádnému nadání a to pouze se souhlasem zákonného zástupce.
 2. Přihlášku ke členství přijímá předsednictvo sdružení (poštou na adresu sídla sdružení, popř. e-mailem). Pro přijetí člena je potřeba souhlas 3/4 předsednictva sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Člen sdružení má právo:
  • volit a být volen do orgánů sdružení.
  • účastnit se jednání členské schůze sdružení a být k jednání včas přizván.
  • obracet se na orgány sdružení s připomínkami, podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
  • svobodně se vyjadřovat ke všem okolnostem, které se dotýkají činnosti sdružení.
 5. Člen sdružení má povinnost:
  • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení.
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.
  • respektovat usnesení členské schůze.
  • dodržovat interní řád.
  • aktivně se podílet na činnosti sdružení.
  • nevystupovat jménem sdružení bez jeho vědomí, tzn. bez vědomí předsednictva sdružení.
  • platit členské příspěvky.
 6. Členství ve sdružení zaniká:
  • doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsednictvu sdružení.
  • rozhodnutím předsednictva sdružení o vyloučení.
  • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech.
  • hrubým porušením interního řádu sdružení a následným rozhodnutím předsednictva sdružení.
  • úmrtím člena sdružení.
  • zánikem sdružení.
 7. Výši členských příspěvků stanoví předsednictvo sdružení.
 8. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
Čl. 4
Orgány sdružení a členská schůze

Orgány sdružení jsou:
 1. předsednictvo sdružení,
 2. předseda a místopředseda sdružení,
 3. členská schůze.

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je předsednictvo, které řídí činnost sdružení v souladu se stanovami a posláním sdružení. Předsednictvo má minimálně 4 členy. Ze svého středu volí předsedu/předsedkyni, místopředsedu/místopředsedkyni a hospodáře/hospodářku sdružení na dobu jednoho roku.
 2. Členská schůze svolávaná předsednictvem se schází nejméně jednou ročně, aby: schválila stanovy sdružení a jejich změny, zvolila na jednoroční funkční období nejméně čtyřčlenné předsednictvo sdružení a případně jej odvolala, schválila výroční zprávu sdružení, schválila rozpočet sdružení, schválila roční členský příspěvek, zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o případném zániku sdružení.
 3. Členská schůze musí být nápadně oznámena nejméně dva měsíce předem na hlavním serveru (hlavních serverech) sdružení, popř. dalšími vhodnými formami (e-mail apod.)
 4. Schválení a případná rozhodnutí členské schůze jsou platná při nadpoloviční většině hlasů přítomných členů sdružení.
 5. V případě, že nedojde k volbě/ustanovení nového předsednictva, stávající předsednictvo vykonává své funkce do nejbližšího termínu nové členské schůze.
 6. Činnost předsednictva sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 7. Předsednictvo je voleno na členské schůzi, řídí činnost sdružení v období mezi členskými schůzemi a skládá se z předsedy/předsedkyně, místopředsedy/místopředsedkyně, hospodáře/hospodářky a dalších členů podle rozhodnutí členské schůze. Zvoleni jsou ti, kdo dostali nejvíce hlasů. Hospodářskou činnost sdružení řídí jeho hospodář/hospodářka.
 8. Předsednictvo musí svolat členskou schůzi do 4 týdnů, pokud o to požádá alespoň jedna pětina členů sdružení.
Čl. 5
Jednání jménem sdružení

 1. Jménem sdružení jedná jeho předsednictvo. Každý/á člen/ka předsednictva je oprávněn/a vystupovat samostatně jménem sdružení.
 2. Osoby oprávněné vystupovat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě a to pouze s písemným souhlasem všech členů předsednictva.
Čl. 6
Hospodaření sdružení

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (např. publikace). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou, mj. též pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
Čl. 7
Zánik sdružení

Sdružení zaniká:
 1. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
 2. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí předsednictva sdružení. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně předsednictvo sdružení o způsobu majetkového vypořádání.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 2. Tyto stanovy byly přijaty zástupci Amatérské meteorologické společnosti na ustavující schůzi.